A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a TAR-ART Felnőtt Művészeti Képzések Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szervező”) által üzemeltetett www.modulartacademy.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett élő képzésekre (a továbbiakban együtt: „Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Krecons és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőként elismeri. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan megismerhetőek, elmenthetőek és kinyomtathatóak a www.modulartacademy.hu honlapon. Letöltés. 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte A TAR-ART Felnőtt Művészeti Képzések Korlátolt Felelősségű Társaság adatai:
  • székhely: 1112 Budapest, Cirmos utca 8. tetőtér
  • Email: info@modulartacademy.hu
  • Cégjegyzékszám: 01-09-341312
  • Adószám: 26724018-1-41
  • Bankszámlaszám: 11742111-25353288
 1. Jelentkezés meneteA Képzésekre való jelentkezés honlapunk (www.modulartacademy.hu) regisztrációs oldalán keresztül, a Kurzusok menüpontban található regisztrációs oldalon, egyedi online hirdetési felületen keresztül vagy e-mailben illetve telefonon lehetséges.A Szervező a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezése adatait, valamint a számlázási és fizetési adatokat is.A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket indoklás nélkül visszautasítson.
 2. Fizetési feltételekA Jelentkező a részvételi díjat egy összegben vagy legfeljebb két részletben, előre köteles megfizetni. Részletfizetés esetén az első részlet a “Foglalási díj”, mely a Jelentkező helyét biztosítja a Képzésen.A teljes részvételi díj megfizetése a kurzus kezdő időpontja előtt 14 nappal esedékes.A jelentkező csak a következő módokon fizetheti meg a képzési díjat:
  • bank átutalással,
  • PayPal fizetéssel,
  • készpénzes fizetéssel személyesen a rendezvény napján, helyszínen.

  A részvételi díj megfizetésének ideje az az időpont, amikor a részvételi díj összegét a Szervező bankszámláján, illetve PayPal számláján jóváírják. Készpénzes fizetés esetén a megfizetés időpontja a készpénzes befizetés napja.

 3. A Jelentkezők sorrendjeA Képzések limitált létszám keretére tekintettel a Jelentkezők a választott Képzésen való részvételre a részvételi díj megfizetésének sorrendjében lesznek jogosultak. Amennyiben a jelentkezést a Szervező visszaigazolja, azonban a részvételi díjat később fizetik meg, és nem marad szabad hely, lehetőség van más időpontban induló Képzést választani. Amennyiben a jelentkező nem választ másik időpontot, a díjat a Szervező teljes egészében visszautalja.
 4. A képzés törléseA Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett Képzést bármikor törölje. A Képzés törlése esetén a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül értesíti a Jelentkezőket. A Képzés törlése esetén a Jelentkezők jogosultak a Szervező által felajánlott másik Képzésen részt venni. Ha a jelentkező nem kíván másik Képzésen részt venni, vagy nyilatkozatot nem tesz, akkor a Szervező az értesítés megküldését követő 14 munkanapon belül gondoskodik a megfizetett képzési díjak teljes visszatérítéséről.
 5. Lemondás és átjelentkezésA képzés indulását megelőző 14 naptári napon belül lemondott Képzés képzési díját nem áll módunkban visszatéríteni.A képzés indulása előtt legalább 14 nappal a jelentkező másik Képzésre jelentkezhet át. Ha a jelentkező ezzel nem kíván élni, a Képzésdíj összegét visszatérítjük azzal, hogy a képzési díj 10%-nak megfelelő, de legalább 10.000 Ft adminisztrációs díjat számolunk fel.
 6. Az időpontok cseréjeA Képzésre jelentkezett személyek egymás között szabadon cserélhetnek időpontot. Erről a Képzés kezdete előtt legalább három munkanappal részletes tájékoztatást kérünk azért, hogy az új résztvevőnek a szükséges információkat időben biztosíthassuk.
 7. Az óra elmaradásaAz oktató hiányzása esetén lehetőség szerint helyettesítő tanárt biztosítunk. Ha ez nem lehetséges, akkor az óra elmarad. Emellett egyéb “vis major” esemény – pl. extrém időjárási körülmények – miatt is előfordulhat, hogy az óra elmarad.Az óra elmaradásáról és a pótlás időpontjáról a lehető legrövidebb időn belül telefonon vagy e-mailben értesítést küldünk.
 8. A jelentkező hiányzásaA jelentkező hiányzása esetén a Szervező a rendelkezésre álló szabad férőhelyek keretei között minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a jelentkező a hiányzását bepótolhassa. A Jelentkező hiányzása esetén a Szervezőnek nem áll módjában visszatérítenie a megfizetett részvételi díjat.
 9. KellékszavatosságA Szervező hibás teljesítése esetén a Jelentkező kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai szerint.
 1. Szerzői jogokA Képzések keretében átadott anyagok szerzői jogi védelem alá esnek, amelynek jogosultja a Szervező.A Szervező nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek arra, hogy a Képzés során átadott szerzői műveket a képzés teljesítése céljából, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező jelen szerződésbe foglalt felhasználási szerződés alapján a szerzői műveket nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. Tilos a szerzői művek bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.A Szervező a kurzus során átadott szerzői művekre jogszavatosságot vállal.
 2. Észrevételek és kapcsolattartásA jelentkező Weboldallal, a Weboldalon meghirdetett képzésekkel és a meghirdetett képzésekre elküldött jelentkezésével kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szervező ügyfélszolgálatához fordulhat személyesen, valamint elektronikusan az info@modulartacademy.hu e-mail címen.
 3. AdatvédelemA Szervező az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli a jelentkezési folyamat során birtokába került személyes adatokat. A Szervező adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhető, elmenthető és kinyomtatható a www.modulartacademy.hu honlapon.
 4. A szerződés hatálya, teljességi záradék, az alkalmazandó jog, jogviták rendezéseA jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szervező bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A jelentkező kötelezettsége, hogy jelen szerződés változásait figyelemmel kísérje.A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszonyok tekintetében a Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és más hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.A Felek jelen szerződésből fakadó esetleges vitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Jogviták esetén a felek kötelesek elsősorban peren kívüli egyeztetést folytatni. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartás által meghatározott bíróság illetékességének.